Privacy Policy

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm:

– Migoi được tạo ra nhằm mục đích chỉ chia sẻ thông tin về thị trường cryptocurrency, các dự án, các phân tích, báo cáo,…

– Tất cả thông tin trong Migoi là nhận định cá nhân và không được xem là lời khuyên đầu tư.

– Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm trên danh mục đầu tư của họ

Bảo Mật Thông Tin:

– Mọi thông tin nhận được từ thành viên chỉ sử dụng với mục đích trong event cùng đối tác tổ chức event, không buôn bán, tiết lộ nhằm bất kì mục đích thương mại nào khác.