About MIGOI

Từ một nhóm nhỏ được thành lập trên Facebook vào năm 2018, sau 3 năm, Mì Gói hiện tại đã có 1K8+ thành viên với tỉ lệ tăng trưởng ổn định.

Để trở thành thành viên của Mi Goi Crypto, họ phải vượt qua một số tiêu chí cụ thể, để đảm bảo họ có kiến thức nhất định về thị trường blockchain hoặc tiền điện tử. Chúng tôi thay đổi các yêu cầu của mình hàng tháng để đảm bảo các ứng viên chất lượng nhất cho cộng đồng của chúng tôi.

Triết lý của chúng tôi, Mi Goi Crypto tập trung vào việc phát triển các giá trị cốt lõi cho cộng đồng của chúng tôi và ưu tiên chất lượng hơn số lượng.

In 2018, we started as a private group on Facebook. Since then, Mi Goi Crypto has grown steadily with 1K8+ members.

To become a member of Mi Goi Crypto, they must pass a specific criteria, to ensure they have a certain knowledge of the blockchain or crypto market. We change our requirements every month to ensure the best quality candidates for our community.

Our philosophy, Mi Goi Crypto focuses on developing the core values for our community and prefer quality over quantity)

Founder: Mr. Vu

Core Member Team: Bao gồm những con người có nhiệt huyết muốn đưa tới giá trị đầu tư thực sự cho cộng đồng, cùng nhau trao đổi và phát triển bản thân, xây dựng một cộng đồng với những thông tin hữu ích được chia sẻ.


Getting More Detail


www.migoi.ioofficial@migoi.iotwitter.com/MigoiCryptoAnnfb.com/groups/migoiyoutube.com/migoit.me/migoi_annt.me/migoi_iodiscord.io/migoi